REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług

www.warsawsaints.com

§ 1. Definicje

Sklep internetowy/ Serwis – platforma handlowa w domenie www.warsawsaints.com, do którego prawa przysługują Usługodawcy i na której Użytkownicy mogą dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Usługodawca/ Sprzedawca – Andriy Grinchak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Warsaw Saints Andriy Grinchak, ul. Adama Branickiego 9 lok 73, 02-972 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 1230849981, REGON: 142496229;

Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Sklepu internetowego;

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron;

Towar - produkty oferowane w Sklepie internetowym, włączając w to odzież, akcesoria i inne artykuły, które są dostępne do zakupu przez Klientów;

Strony- Usługodawca i Użytkownik oraz Sprzedawca i Klient;

Klient- osoba fizyczna, o­­­soba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Sklepu internetowego w celu dokonania zakupu Towarów oferowanych w ofercie;

Usługobiorca– osoba fizyczna, o­­­soba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)- osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Umowa- Umowa sprzedaży lub Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana w ramach niniejszego Serwisu;

Umowa sprzedaży- prawnie wiążące porozumienie zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w wyniku którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć określony Towar, a Klient zobowiązuje się zapłacić określoną cenę za ten Towar;

Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną- umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;

Konto klienta- indywidualne konto Użytkownika, które pozwala przeglądać historię zamówień, śledzić status zamówień oraz zarządzać danymi personalnymi;

Newsletter- informacja wysyłana przez Usługodawcę drogą mailową, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, mająca na celu dostarczenie Użytkownikom regularnych informacji lub treści związanymi z ofertą oraz działalnością Usługodawcy a także treści edukacyjnych;

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy a także warunki zawierania Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

6. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: hello@warsawsaints.com lub numerem kontaktowym: +48 793 615 617.

7. Użytkownik może ponadto skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym za pomocą:

 • Facebooka, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „@wrswst”
 • Instagrama, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „@warsawsaints”

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

­1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku zawarcia Umowy),
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript (wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów.

5. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.

6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe.

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów Towarów na zasadach określonych w §5 oraz korzystania z następujących Usług:

 • założenia Konta klienta,
 • zapisania się do usługi Newsletter.

2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta klienta, dzięki któremu będzie miał możliwość śledzenia swoich zamówień a także przeglądania historii swoich zamówień. Założenie Konta klienta nie jest niezbędne do dokonywania zakupów. W celu założenia Konta klienta należy ustawić swój login i hasło albo zalogować się za pośrednictwem Facebooka lub Google. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca założenie konta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta klienta. W przypadku chęci rezygnacji z Usługi Konta klienta, Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę na adres e-mail: hello@warsawsaints.com. Po zgłoszeniu żądania przez Użytkownika, jego Konto klienta zostanie usunięte.

3. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, wydarzeniach w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie Newsletter’a. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” lub inny równoważny, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na Umowy zawarte przed dokonaniem poniższych czynności, do:

 • wycofania niektórych Towarów i Usług z oferty,
 • zmiany cen oraz rodzaju Towarów świadczonych w Serwisie,
 • wprowadzania nowych Towarów i Usług w Serwisie,
 • przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Towary.

 § 4a Newsletter

1. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest:

 • posiadanie urządzenia elektronicznego wraz z systemem operacyjnym,
 • dostęp do sieci internet poprzez jedną z przeglądarek internetowych,
 • posiadanie adresu poczty elektronicznej.

2. Świadczenie Usługi Newsletter wiąże się z przesyłaniem danych za pomocą sieci Internet a co za tym idzie pociąga za sobą ryzyko zainfekowania systemu. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby korzystanie z Usługi Newsletter było bezpieczne, każdorazowo jednak zaleca się korzystanie przez Użytkownika z takich zabezpieczeń jak np. oprogramowanie antywirusowe.

3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających informację handlową i marketingową, w tym w szczególności ofertę Usługodawcy, informację o nowych produktach i akcjach promocyjnych, treści wpisów w mediach społecznościowych.

4. Usługa Newsletter świadczona jest w zamian za przekazanie danych osobowych Użytkownika. Aby skorzystać z usługi Newsletter Użytkownik musi podać swój adres e-mail w formularzu zapisu do usługi Newsletter, dostępnym na stronie.

5. Po naciśnięciu przycisku wyrażającego wolę zapisu do usługi Newsletter, na adres podany przez Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym wolę zapisania się do usługi Poprzez kliknięcie przycisku wyrażającego wolę zapisu do usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail.

6. W przypadku zatwierdzenia subskrypcji poprzez link aktywujący, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy mailingowej. E-mail ten będzie wykorzystywany do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych i marketingu bezpośredniego do czasu rezygnacji z subskrypcji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu świadczenia Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Informacje wysyłane w ramach Usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i bez zgody Usługodawcy jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.

9. Wykorzystywanie treści zawartych w Newsletterze dozwolone jest wyłącznie na użytek własny. Używanie treści Usługodawcy w celach zarobkowych, promujących działalność konkurencyjną lub jakąkolwiek inną działalność zarobkową lub niezarobkową bez zgody Usługodawcy jest zakazane.

10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny odstąpić od umowy usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi może odbyć się:

 • poprzez naciśnięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” znajdującego się w każdej wiadomości mailowej przesyłanej w ramach niniejszej Usługi,
 • poprzez przesłanie rezygnacji w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@warsawsaints.com,
 • poprzez przesłanie rezygnacji na adres siedziby WARSAW SAINTS, Wiertnicza 98, 02-952 Warszawa.

11. Z momentem wypisania się z Usługi Newsletter umowa zostaje rozwiązana.

12. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zakresie korzystania z usługi W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pod:

 • adresem: WARSAW SAINTS, Wiertnicza 98, 02-952 Warszawa,
 • adresem e-mail: hello@warsawsaints.com.

13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • adres poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,
 • opis sprawy, której dotyczy reklamacja;
 • preferowany sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji,
 • dane kontaktowe do preferowanego kontaktu w ramach informacji o rozpatrzeniu reklamacji.

14. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

§ 5 Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Przez Umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towarów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Towary objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3. W celu realizacji zakupów należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów zarówno w zakresie rodzaju, koloru oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Wyrażenie zgody na zapis do usługi Newsletter jest dobrowolne.

5. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

6. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji mailowej o przyjęciu zamówienia.

7. W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

8. Od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy za opłacenie zamówienia, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia i na jego realizację ma od 2 do 5 dni roboczych. Na realizację zlecenia składa się: przyjęcie zamówienia, skompletowanie zamówienia, pakowanie zamówienia i wydanie do doręczenia. Jeżeli termin ostatniego dnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin kończy się z upływem kolejnego dnia roboczego. Po tym terminie Sprzedawca wysyła towar zgodnie z zasadami określonymi w §6 Regulaminu.

9. W przypadku Towarów personalizowanych czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie między Stronami.

10. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 8 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. W takim przypadku Kupujący ma prawo:

 • żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo
 • odstąpienia od umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Kupującemu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o chęci odzyskania środków z uwagi na brak możliwości realizacji Umowy w terminie.

§ 6 Dostawy

1. Sprzedawca dostarcza Towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. 

2. Czas dostawy Towarów do klienta wynosi od 2 do 5 dni roboczych, chyba że dostawa ma odbyć się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas czas realizacji dostawy uzgadniany jest między stronami indywidualnie.

3. Koszty dostawy Towarów pokrywa Kupujący a ich wysokość, zależna od metody dostawy, jest określona każdorazowo w cenniku przy formularzu zamówienia.

4. Zamówiony przez Kupującego Towar zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego punktu odbioru.

5. Kupujący ma obowiązek odebrać Towar w momencie dostarczenia rzeczy przez kuriera albo w maksymalnym terminie wyznaczonym do odbioru zamówienia wyznaczonym przez przewoźnika.

6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towarów, jest on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki, jeżeli Kupujący (w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) nie odstąpił od umowy.

7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towarów, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na odebranie towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wówczas przesłane Kupującemu w formie mailowej z informacją o anulowaniu zamówienia z uwagi na jego nieodebranie w wymaganym terminie oraz zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego cenę za Towaru pomniejszoną o koszty przesyłki (chyba że Kupujący odstąpił od umowy w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) oraz koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych Towarów.

8. Jeżeli Sprzedawca ani Kupujący nie odstąpi od umowy i Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na odebranie Towaru, Sprzedawca może zastrzec ponowną wysyłkę Towarów dopiero po uiszczeniu przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej przesyłki.

9. Wydanie Towaru:

 • w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą oraz KPPUK następuje w z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju,
 • w stosunku do Konsumenta następuje z chwilą jej wydania do rąk Konsumenta, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta, wówczas wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

10. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

11. W momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Towaru podczas przesyłki:

 • Kupujący będący Przedsiębiorcą lub KPPUK jest zobowiązany w pierwszej kolejności do dochodzenia roszczeń z tego tytułu od przewoźnika,
 • Kupujący będący Konsumentem zgłasza swoje roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.

§ 7 Warunki i metody płatności

1. Ceny Towarów podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają wszelkie należności publicznoprawne.

2. Kupujący ma możliwość żądania wystawienia faktury VAT, w tym celu należy zaznaczyć w formularzu zamówienia odpowiednią opcję oraz podać dane firmy. Nie ma możliwości późniejszego wystawienia faktury VAT.

3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności online, BLIK, PayPal, Apple Pay, Google Pay- przelew online zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem bramki płatniczej online w momencie składania zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego w systemie płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 • zapłata za pośrednictwem systemu płatności - płatność kartą płatniczą zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem bramki płatniczej w momencie składania zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego w systemie płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 • zapłata za pośrednictwem przelewu tradycyjnego- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem swojego banku. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • zapłata za pośrednictwem PayPo- zapłata odroczona (zapłać później do 30 dni). Realizacja zamówienia następuje po pozytywnej weryfikacji Kupującego i potwierdzeniu przez PayPo skredytowania zamówienia Kupującego.

4. Kupujący ma obowiązek zapłacić za Towar w momencie składania zamówienia, najpóźniej jednak w terminie 24h od momentu złożenia zamówienia (z wyjątkiem płatności odroczonej PayPo). W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na dokonanie płatności. Po 5 dniach od dnia złożenia zamówienia, które nie zostało opłacone, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towarów z umową w stosunku do Konsumentów i KPPUK na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub KPPUK może żądać jego naprawy lub wymiany.

5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub KPPUK żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub KPPUK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub KPPUK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub KPPUK o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub KPPUK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub KPPUK go nabył.

7. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. Konsument lub KPPUK nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub KPPUK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę,
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę,
 • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę;
 • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub KPPUK.

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub KPPUK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub KPPUK o obniżeniu ceny.

12. Konsument lub KPPUK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych cech Towaru dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub KPPUK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towaru, a także w odniesieniu do innych Towaru nabytych przez Konsumenta lub KPPUK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub KPPUK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towar zgodne z umową.

14. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub KPPUK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Reklamacja Towaru może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bądź na innym wzorze.

18. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać na adres:

WARSAW SAINTS, Wiertnicza 98, 02-952 Warszawa.

19. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.

20. Koszty dostawy reklamowanego Towaru oraz koszty naprawionego lub wymienionego Towaru ponosi Sprzedawca.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy.

2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub KPPUK, wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta lub KPPUK. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Sprzedawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym Towarem należy wysłać na adres: WARSAW SAINTS, Wiertnicza 98, 02-952 Warszawa lub skorzystać z metody „Wygodne zwroty” oferowanej w Sklepie internetowym.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument oraz KPPUK odpowiada wówczas za zwrot różnicy ceny między Towarem pełnowartościowym a wartością Towaru będącą wynikiem uszkodzenia lub zniszczenia Towaru. Sprzedawca dokona potrącenia należnych mu kwot od kwoty zwracanej Konsumentowi lub KPPUK.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub KPUUK dokonane przez niego płatności. 

8. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca wówczas koszty najtańszej dostawy Towarów do Konsumenta lub KPPUK.

9. Konsument lub KPPUK, który odstąpił od umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba, że ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta lub KPPUK z żadnym kosztem.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub KPPUK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub KPPUK.

12. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

13. Konsument oraz KPPUK ma prawo dokonania wymiany Towarów. W takim przypadku procedura zwrotu jest tożsama jak w punktach od 1-12, z tym zastrzeżeniem, że w formularzu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK powinien zaznaczyć, że chce dokonać wymiany. Koszty przesyłki wymienianego Towaru do Klienta ponosi Klient.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych, celu i podstaw przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych, okresu przechowywania danych osobowych, praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

 • nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika;
 • awarii sprzętu Użytkownika;
 • działań lub zaniechań Użytkowników.

2. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Sklepie Internetowym.

4. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: hello@warsawsaints.com

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2023

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.

4. Użytkownicy:

 • posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, jeżeli zmiany tego regulaminu wpływają na ich prawa i obowiązki wynikające z posiadania Konta Użytkownika,
 • Korzystający z Usługi Newsletter i wpisani na listę mailingową zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym do Newsletter’a, jeżeli zmiany tego regulaminu wpływają na ich prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Usługi Newsletter.

5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym.

6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

8. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

 • możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

9. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium