POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.warsawsaints.com

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania. 

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

I. Definicje

Serwis – strona internetowa w domenie warsawsaints.com, udostępniana przez Usługodawcę w celu świadczenia określonych usług, treści lub funkcji dla Użytkowników;

Administrator – administrator danych osobowych tj. Andriy Grinchak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Warsaw Saints Andriy Grinchak, ul. Adama Branickiego 9 lok 73, 02-972 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 1230849981, REGON: 142496229;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Dane osobowe (lub „dane”) – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) –organ ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania –osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych,

Cel przetwarzania - określenie, w jakim celu dane osobowe są zbierane i przetwarzane;

Zgoda - Dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu;

Prawo dostępu - prawo Użytkownika do uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych i ich źródła;

Prawo do poprawiania danych - prawo Użytkownika do korekty nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych;

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - prawo Użytkownika do żądania usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami;

Prawo do przenoszenia danych - prawo Użytkownika do otrzymania swoich danych osobowych w formie przekazywalnej do innego dostawcy usług.

Do definicji nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają odpowiednio definicje i pojęcia określone w Regulaminie sklepu.

II. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Andriy Grinchak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Warsaw Saints Andriy Grinchak, ul. Adama Branickiego 9 lok 73, 02-972 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 1230849981, REGON: 142496229;

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: hello@warsawsaints.com lub numerem telefonu: +48 793 615 617.

 III. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa

Podstawa Prawna

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Zakup Towarów

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży Towarów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego).

 

Podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania Umowy.

Wykonanie umowy Sprzedaży

Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy.

Realizacja procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 Podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrywanie reklamacji Konsumentów oraz przeprowadzenie procedury odstąpienia od umowy.

Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający trzech lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

Kontakt mailowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat.

Marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych

(Newsletter)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Brak podania danych uniemożliwi wysyłkę Newsletter’a.

Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej.

Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych

Statystyczne i analityczne analizy ruchu w Serwisie (Google Analitycs, Facebook Piksel, Google Tag Manager, DoubleClick, Google Ads, Hotjar, Merchant Google Center)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, poprawy funkcjonalności strony a także określenie preferencji Użytkowników oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Użytkownika

 Zgoda jest dobrowolna (z wyjątkiem plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu).

Prowadzenie analiz aktywności Użytkowników Serwisu, poprawy funkcjonalności strony a także określenie preferencji Użytkowników

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na pliki cookies (zgodę możesz modyfikować zarządzając plikami cookies w swojej przeglądarce)

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów.

IV. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  • podmioty obsługujące płatności w zależności od wybranej metody płatności (AutoPay S.A. z siedzibą w Sopocie (przelew online i karta płatnicza), Apple Inc. (Apple Pay), Google LLC (Google Pay), Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (BLIK), PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PayPo), PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (PayPal), bank wybrany przez Kupującego (przelew tradycyjny);
  • firma zapewniająca wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej (Google LLC, Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie);
  • firma zapewniająca system do wysyłki newslettera (GetResponse S.A.z siedzibą w Gdańsku);
  • firma zapewniająca wsparcie księgowe;
  • firma zapewniająca narzędzie do analizy statystyk oraz narzędzia analityczne śledzące ruch w Serwisie- Google Analytics Google Ads, Google Tag Manager, Merchant Google Center, DoubleClick (Google LLC), Facebook Piksel (Meta Platform Inc.), Hotjar (Hotjar Ltd.), Shoper (Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie);

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

5. Przekazanie danych do państw trzecich

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG wyłącznie, gdy jest to niezbędne i wynika z korzystania z usług firm o zasięgu międzynarodowym.  Dostawcy usług mają obowiązek zapewniać taki sam poziom ochrony i stosować odpowiednie mechanizmy prawne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, takie jak np. wiążące reguły korporacyjne przyjęte przez właściwy organ nadzorczy lub inne międzynarodowe normy certyfikacyjne lub standardowe klauzule umowne określane przez Komisję Europejską.

Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.

Więcej informacji na temat przekazywania danych poza EOG znajdziesz pod linkiem: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_pl

VI. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
  • sprostowania danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
  • ograniczenia przetwarzania- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych, którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
  • wniesienia sprzeciwu- każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
  • przenoszenia danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.

2. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/

3. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych tj. np. maila: hello@warsawsaints.com Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.

5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku, kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.

 VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator dokonuje analiz danych osobowych Użytkowników poprzez analizę ruchu w Serwisie, historię aktywności w Serwisie. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w żaden sposób nie wpływa na prawa i wolności Użytkownika a dane tą są przetwarzane jedynie w celach ustalenia preferencji Użytkowników i dostosowywania treści i ofert tworzonych przez Administratora do preferencji Użytkowników.

 VIII. Pliki cookies

1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:

  • tymczasowe pliki cookies- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie Użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).
  • statystyczne pliki cookies- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są (m.in. narzędzia Google Analytics, Hotjar). Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • funkcjonalne pliki cookies- istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom Serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w Serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w Serwisie Użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać danych (w "cookie" jest zapisywany tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta),
  • niezbędne pliki cookies- instalowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w celu dostarczenia Użytkownikom usług oferowanych na stronie oraz poprawnego ich funkcjonowania,
  • analityczne pliki cookies- tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • marketingowe pliki cookies- instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator w celu dopasowywania wyświetlanych treści marketingowych do preferencji Użytkowników (Facebook Pixel),
  • inne pliki cookies- inne pliki cookies, które nie pozostają niezbędna dla funkcjonowania Serwisu a które są wykorzystywane przez media społecznościowe.

3. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.

4. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu i ruch na stronie w sposób zautomatyzowany. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych w stosunku do Użytkowników i ma jedynie na celu dostosowanie prezentowanych przez Administratora treści do preferencji Użytkowników.

8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisu plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

9. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości

10. Użytkownik może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności

IX. Narzędzia analityczne, marketingowe, wtyczki mediów społecznościowych

1. Google Analitycs

Serwis korzysta z narzędzia analitycznego znanego jako "Google Analytics," dostarczanego przez firmę Google LLC. Google Analytics pozwala nam zbierać dane dotyczące użytkowania strony oraz analizować zachowania użytkowników. Poniżej znajdują się istotne informacje na ten temat:

  • Cel zbierania danych: Google Analytics pomaga nam zrozumieć, jakie strony Państwo odwiedzacie, jak długo pozostajecie na naszej stronie oraz jakie akcje podejmujecie. Te dane są wykorzystywane w celu analizy i ulepszania naszego serwisu.
  • Przetwarzanie danych: Google Analytics może zbierać informacje o Państwa urządzeniu, przeglądarce, lokalizacji geograficznej oraz interakcjach z naszą stroną. Wszystkie dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnych użytkowników.
  • Ochrona prywatności: Google stosuje własne zasady ochrony prywatności, które regulują przetwarzanie danych w ramach Google Analytics. Mogą Państwo je przeczytać na stronie z zasadami prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.
  • Zarządzanie danymi: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane przez Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w przeglądarce lub zainstalować dodatek przeglądarki do wyłączania Google Analytics.

Google Analytics przechowuje dane dotyczące korzystania z usługi na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Jest to istotne, ponieważ Stany Zjednoczone są traktowane jako państwo trzecie w kontekście europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO (RODO było w mocy do mojej daty cięcia wiedzy, która wynosi wrzesień 2021 roku).

Anonimizacja adresów IP: Jednym z kluczowych kroków, które Google Analytics podejmuje w celu ochrony prywatności użytkowników, jest anonimizacja adresów IP. Oznacza to, że ostatni oktet adresu IP użytkownika jest usuwany lub zastępowany losowym identyfikatorem. Dzięki temu użytkownik pozostaje relatywnie anonimowy, a dokładne identyfikowanie go na podstawie adresu IP staje się znacznie trudniejsze.

Google zapewnia mechanizmy, które pozwalają na przesyłanie danych, w tym adresów IP, z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw EOG do serwerów Google w tych samych państwach, co może pomóc w zachowaniu pewnej spójności z europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych

2. Facebook Piksel

Usługodawca korzysta z narzędzia znanego jako "Facebook Piksel," które jest dostarczane przez firmę Facebook, Inc. (teraz Meta Platforms, Inc.). Facebook Piksel to narzędzie analityczne, które pomaga nam zrozumieć, jakie działania podejmujecie na naszej stronie internetowej oraz jakie treści są dla Państwa najbardziej interesujące. Dzięki temu możemy dostosowywać naszą stronę i ofertę do Państwa potrzeb oraz zapewniać lepsze doświadczenie użytkownika.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o kilku zasadach dotyczących przetwarzania danych za pomocą Facebook Piksel:

  • Rodzaj danych zbieranych przez Facebook Piksel: Facebook Piksel może zbierać różne rodzaje danych, takie jak informacje o przeglądanych stronach, aktywności na naszej stronie, interakcjach z treściami, a także informacje o urządzeniach, z których korzystacie.
  • Cel zbierania danych: Dane zbierane za pomocą Facebook Piksel są wykorzystywane w celach analitycznych, marketingowych i reklamowych. Pozwalają nam na dostosowanie treści i reklam do Państwa preferencji oraz analizę efektywności naszych kampanii.
  • Udostępnianie danych: Dane zbierane przez Facebook Piksel mogą być udostępniane firmie Facebook, Inc. oraz jej partnerom. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych, takich jak imię czy adres e-mail, bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Zarządzanie i wyłączanie Facebook Piksel: Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były zbierane za pomocą Facebook Piksel, mogą Państwo skorzystać z narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności w ustawieniach swojej przeglądarki lub odwiedzić stronę link do ustawień prywatności na Facebooku w celu wyłączenia Piksela.

Dane zbierane za pomocą Facebook Piksel mogą być przechowywane na serwerach firmy Meta (Facebook) w Stanach Zjednoczonych. Facebook Piksel również wspiera anonimizację danych, aby chronić prywatność użytkowników

3. Google Tag Manager

Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania tagami i skryptami na stronie internetowej. Ułatwia zarządzanie i wdrażanie różnych narzędzi analitycznych i śledzenia na stronie.

Google Tag Manager pozwala właścicielom stron na elastyczne zarządzanie skryptami i narzędziami, bez konieczności ingerencji w kod źródłowy strony. Ułatwia integrację narzędzi takich jak Google Analytics, Facebook Pixel czy inne narzędzia analityczne. Usługodawcą Google Tag Manager jest firma Google LLC.

  • Rodzaje danych zbieranych przez Google Tag Manager: Google Tag Manager nie gromadzi danych osobowych bezpośrednio, ale zarządza innymi narzędziami i skryptami, które mogą zbierać różne rodzaje danych, takie jak te wymienione w przypadku Google Analytics i Google Ads.
  • Cel zbierania danych przez Google Tag Manager: Google Tag Manager pozwala nam zarządzać i wdrażać narzędzia analityczne i śledzenia na naszej stronie internetowej w bardziej efektywny sposób.
  • Przechowywanie danych: Google Tag Manager nie przechowuje danych. Działa jako menedżer dla innych narzędzi. Dane zbierane przez narzędzia zarządzane przez Google Tag Manager mogą być przechowywane i przetwarzane przez dostawców tych narzędzi.
  • Udostępnianie danych z Google Tag Manager: Google Tag Manager nie zbiera ani nie przechowuje danych. Działa jako narzędzie zarządzające innymi narzędziami, więc przekazywanie danych zależy od tych narzędzi.
  • Zarządzanie i wyłączanie Google Tag Manager: Google Tag Manager nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych, więc wyłączanie go nie jest konieczne. Możesz jednak kontrolować, które narzędzia i skrypty są wdrażane na swojej stronie internetowej przy użyciu Google Tag Manager.

 4. DoubleClick, Google Ads, Merchant Google Center

DoubleClick, Google Ads i Merchant Google Center to platformy reklamowe dostarczane przez Google. DoubleClick jest platformą reklamową wykorzystującą pliki cookie w celu śledzenia interakcji użytkowników z reklamami. Google Ads (dawniej AdWords) to platforma reklamowa, która umożliwia tworzenie i zarządzanie kampaniami reklamowymi w wynikach wyszukiwania Google. Merchant Google Center to narzędzie do zarządzania produktami i ofertami w ramach platformy Google Ads.

Platformy te służą do wyświetlania reklam na stronie internetowej oraz w wynikach wyszukiwania Google. DoubleClick umożliwia śledzenie skuteczności reklam, a Google Ads i Merchant Google Center pozwalają na tworzenie i zarządzanie kampaniami reklamowymi oraz ofertami produktów. Usługodawcą tych narzędzi jest firma Google LLC.

  • Rodzaje danych zbieranych przez DoubleClick, Google Ads i Merchant Google Center: Te platformy reklamowe mogą gromadzić dane dotyczące interakcji użytkowników z reklamami, takie jak kliknięcia, wyświetlenia reklam, konwersje i inne działania związane z reklamami,
  • Cel zbierania danych przez DoubleClick, Google Ads i Merchant Google Center: Celem jest mierzenie skuteczności kampanii reklamowych i dostarczanie bardziej odpowiednich reklam.
  • Przechowywanie danych: Dane zbierane przez te platformy reklamowe są przechowywane na serwerach Google, które mogą znajdować się poza Twoją jurysdykcją, w tym w Stanach Zjednoczonych. Google jest certyfikowanym uczestnikiem programu Privacy Shield, co zapewnia odpowiednią ochronę danych w przypadku transferów międzynarodowych.
  • Udostępnianie danych z DoubleClick, Google Ads i Merchant Google Center: Dane mogą być udostępniane Google i dostawcom reklamowym w celu dostarczania reklam na naszej stronie internetowej i na innych platformach reklamowych.
  • Możliwość wyłączenia DoubleClick, Google Ads i Merchant Google Center: Możesz dostosować swoje preferencje dotyczące reklam w ustawieniach swojej przeglądarki oraz za pośrednictwem opcji zarządzania preferencjami reklamowymi dostępnymi na stronach Google.

 5. Hotjar

Hotjar to narzędzie analityczne, które pomaga witrynom internetowym analizować zachowania użytkowników na stronie. Hotjar oferuje funkcje takie jak mapy ciepła, nagrania sesji użytkownika i ankiety online.

Hotjar pomaga zrozumieć, jak użytkownicy przeglądają stronę, na co klikają i gdzie spędzają najwięcej czasu. To narzędzie analityczne, które pomaga w optymalizacji doświadczenia użytkownika. Usługodawcą Hotjar jest Hotjar Ltd.

  • Rodzaje danych zbieranych przez Hotjar: Hotjar może zbierać dane dotyczące zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, takie jak mapy ciepła, nagrania sesji użytkownika i odpowiedzi na ankiety online. Dane te są zazwyczaj anonimizowane lub pseudonimizowane.
  • Cel zbierania danych przez Hotjar: Celem zbierania danych przez Hotjar jest analiza zachowań użytkowników na stronie internetowej w celu zrozumienia, jak ją udoskonalić i dostosować do potrzeb użytkowników.
  • Udostępnianie danych z Hotjar: Dane zebrane za pomocą Hotjar pozostają zazwyczaj na serwerach Hotjar i nie są udostępniane osobom trzecim.
  • Możliwość wyłączenia Hotjar: Możesz wyłączyć śledzenie Hotjar na naszej stronie, korzystając z opcji wyłączania wtyczki Hotjar. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Serwery Hotjar znajdują się na różnych lokalizacjach na świecie, w tym w Europie. Hotjar stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

X. Wtyczki mediów społecznościowych

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki (wtyczki) umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada, takie jak: Facebook, Instagram, Google.

 Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Używanie wtyczek społecznościowych:

Podczas korzystania z tych wtyczek, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie pewnych danych osobowych administratorom mediów społecznościowych, takim jak Facebook, Instagram, Google. Administratorzy tych platform pełnią funkcję współadministratorów danych osobowych z nami w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem tych wtyczek.

Dane przekazywane do administratorów mediów społecznościowych mogą obejmować informacje takie jak adres e-mail, identyfikator użytkownika, dane profilu, informacje o preferencjach i innych danych niezbędnych do procesu logowania oraz uwierzytelniania użytkownika.

Dane przekazywane do administratorów mediów społecznościowych są wykorzystywane min. w celu umożliwienia użytkownikom logowania się na naszej stronie internetowej przy użyciu swojego konta na platformach społecznościowych. Administratorzy mediów społecznościowych mogą również wykorzystywać te dane w celu dostosowywania treści, świadczenia spersonalizowanych usług oraz analizy zachowań użytkowników.

XI. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko, aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym m.in. stosuje szyfrowane połączenie - SSL (protokół https://).

Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych.

XII. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?

Pragniemy podkreślić, że Państwa prywatność jest dla nas ważna, i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby chronić Wasze dane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych w naszym Serwisie, prosimy o kontakt z nami:

  • za pośrednictwem e-maila: hello@warsawsaints.com,
  • za pośrednictwem numeru telefonu: +48793 615 617

XIII. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Polityki prywatności Administrator poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez na stronie głównej informacji o zmianie Polityki Prywatności. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie informacji o zmianie Polityki Prywatności na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie.

W przypadku umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium